Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak vybrat správný tábor

Protože je nabídka táborů v dnešní době opravdu rozmanitá, nebývá jednoduché vybrat pro své dítě ten nejlepší. Zde je několik bodů, které by každý tábor měl splňovat:

BEZPEČNOST DĚTÍ

Každý provozovatel i hlavní vedoucí tábora by měl mít na zřeteli především bezpečnost svěřených dětí a vedoucích. Správný tábor je nahlášený na příslušnou hygienickou stanici, místním zdravotnickém zařízení a také na obecním úřadě.

My tak činíme vždy a to zhruba dva měsíce před začátkem každého tábora. Kontrolováni jsme Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, pro vážnější případy jsme v kontaktu s dětským lékařem a Slezskou nemocnicí v Opavě.

Zodpovědní vedoucí dbají o bezpečnost dětí při všech táborových činnostech a jsou před konáním tábora o bezpečnosti řádně proškoleni - o čemž má hlavní vedoucí zápis.

Naši vedoucí jsou proškolováni průběžně během celého roku, o čemž má hlavní vedoucí zápisy a ty jsou k dispozici rodičům k nahlédnutí. Každý náš vedoucí musí splňovat podmínky pro práci s dětmi stvrzené praktickým lékařem. Naše hlavní vedoucí je navíc kvalifikovanou držitelkou osvědčení o absolvování odborné přípravy hlavních vedoucích dětských táborů odpovídající požadavkům MŠMT č.j.: 16752/2004-5

Každý správný tábor má "táborový řád", který budou znát a dodržovat děti i vedoucí. 

U nás je táborový řád dokonce nedílnou součástí přihlášky na tábor a zákonní zástupci svým podpisem stvrzují, že s ním své děti před odjezdem na tábor seznámili. Bezprostředně po příjezdu do tábora hlavní vedoucí ještě jednou všechny děti s táborovým řádem seznámí.

CO ZAHRNUJE CENA TÁBORA

Na správném táboře je cena stanovena tak, že děti ani rodiče již nebudou mít v souvislosti s táborem a jeho programem žádné další výdaje. Musíte mít jistotu, že kapesné, které dítěti dáte s sebou, využije jen pro svoji vlastní potřebu a ne za nejrůznější doplatky za program (půjčení sportovního náčiní, doplňkové a volitelné programy, vstupy na zámky, koupaliště atd.) Případné doplatky totiž dokážou původně "nízkou" cenu tábora značně navýšit. 

Cena za náš tábor je konečná, bez žádných doplatků a pod. V ceně je zahrnuto stravování 5x denně, nepřetržitý pitný režim, oddílové tričko, přeprava táborovým autobusem, jízdy na koních a ponících, promítání v letním kině, zapůjčení raftů, kajaků a plavacích vest, zapůjčení spacáků pro přespání v lese a další táborové aktivity včetně zapůjčení potřebného vybavení.

DŮVĚRYHODNOST ORGANIZÁTORA TÁBORA

Je důležité zajistit si o provozovateli tábora dostatek informací. Nejlepší je poslat dítě na tábor, který vám doporučí známí na základě vlastních zkušeností - to jsou vždy nejlepší reference. Důležité je mít možnost se na vše podrobně vyptat hlavního vedoucího nebo provozovatele tábora. Pokud nic neskrývají, jistě vám poskytnou všechny požadované informace. 

Naše hlavní vedoucí pracuje jako učitelka a je připravena kdykoliv se se zákonnými zástupci po domluvě osobně setkat. Není problém jí zavolat nebo napsat na uvedené kontakty. Naopak sami aktivně vybízíme zákonné zástupce, aby se ptali. Ostatně, každoročně rostoucí počet dětí na našem táboře díky doporučení účastníků předchozích ročníků je pro nás tou nejlepší reklamou. Není nad to, když si Honzík přivede za rok i několik spolužáků ze školy, Hanička děti ze sousedství a Pepík mladšího sourozence.

HYGIENICKÉ PODMÍNKY TÁBORA

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 148/2004 je základním předpisem, kterým by se každý správný tábor měl řídit. Tento předpis stanovuje přísná pravidla pro provoz tábora z hygienického a zdravotního hlediska. 

Přestože jde o jednu z nejdůležitějších informací pro zákonné zástupce, jsme jeden z mála dětských táborů, který zveřejňuje v plném znění protokoly o proběhlých kontrolách z Krajské hygienické stanice. Z něho se mohou rodiče dočíst, že náš tábor je každý rok zcela bez závad a splňuje všechna potřebná nařízení. Protokol z poslední kontroly naleznete zde. V současné době jsme nuceni v táboře realizovat rovněž i všechna aktuální protiepideomiologická opatření související s pandemií covid 19.

INFORMOVANOST RODIČŮ O TÁBOŘE

Dobrá komunikace mezi vámi a provozovatelem tábora je vždy základem oboustranné spokojenosti. Především musíte mít jasno o ceně tábora, před začátkem tábora byste měli být vybaveni dostatkem informací (minimálně o odjezdu a příjezdu, adrese tábora, telefonním čísle na hlavního vedoucího, případně zdravotníka, a seznamu vybavení), nejlépe v písemné podobě. 

Veškeré informace o našem táboru jsou zpřístupněny s dostatečným předstihem na webových stránkách www.ldtkajlovec.cz. Na emailové adresy, uvedené v přihláškách, odesíláme potvrzení o přijetí přihlášky, doporučený seznam věcí pro děti, všechny potřebné formuláře, kontakty (na žádost zákonných zástupců i potvrzení o došlých platbách) a další informace spjaté s táborem. Přibližně týden před odjezdem dostávají zákonní zástupci ještě poslední informace včetně časů odjezdů a příjezdů.

Komunikace musí být vzájemná - je proto důležité poskytnout hlavnímu vedoucímu nebo zdravotníkovi pravdivé informace o zdravotním stavu dítěte. 

Bez čestného prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti a zdravotním stavu jejich dítěte (ne staršího jak tři dny), a bez potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti se žádné dítě našeho tábora nemůže účastnit. Chráníme tak nejen sebe, ale i všechny děti na táboře.

KVALIFIKACE VEDOUCÍCH

V žádném právním předpise není v současné době zakotvena povinnost pro hlavní vedoucí ani další pracovníky tábora absolvovat jakékoli školení (výjimkou je pouze zdravotník).

Přesto naše hlavní vedoucí absolvovala odbornou přípravu hlavních vedoucích dětských táborů odpovídající požadavkům MŠMT č.j.: 16752/2004-5. Samozřejmostí jsou také lékařská potvrzení o zdravotní způsobilosti pro všechny vedoucí v souladu s § 10 odst. 1) a 2) a § 12 zákona č. 258/2000 Sb.

Pokud se jedná o organizaci, která má v pořádání táborů dlouholetou tradici nebo pracuje s dětmi celoročně, je pravděpodobné, že se vedoucími stali ti, kdo na tábory této organizace jezdili nejprve jako děti nebo s dětmi celoročně pracují. Takoví vedoucí budou mít dostatek zkušeností, které si trvale rozšiřují a prohlubují.

Náš tábor má ve vedení lidi s patřičným pedagogickým vzděláním a dlouholetou praxí a o aktivní využití pobytu se stará tým zkušených oddílových a sportovních vedoucích. Také většina instruktorů je z řad studentů, kteří s námi na tábory jezdili ještě jako děti. Oddíloví vedoucí nesou veškerou odpovědnost za oddíl, instruktoři jsou vedoucím k dispozici při práci s oddílem.

PROGRAM TÁBORA

Program správného tábora by měl být co nejvíce různorodý a měl by dětem dávat prostor pro seberealizaci a měl by v dětech rozvíjet dobré vlastnosti. Neměl by nikoho vyřazovat pro jeho schopnosti a znalosti a na druhou stranu nesmí ani nikoho protěžovat. Programem správného tábora se prolíná celotáborová hra, jejíž motivace většinou ovlivňuje celá tábor - program i veškeré táborové dění.

Každý rok jinak tématicky zaměřená táborová hra je u nás samozřejmostí. Program zahrnuje nejen klasické táborové, sportovní a bojové hry, diskotéku, maškarní rej, výlety a podobně, ale náš tábor pravidelně navštěvují také policisté z územního odboru Policie ČR v Opavě a dobrovolní hasiči z místního SDH se svými zajímavými přednáškami, ukázkami techniky a besedami zaměřenými nejen na prevenci pro naše nejmenší. Věříme, že i tato součást programu dá dětem hodně nad rámec klasického tábora.

KVALITNÍ STRAVOVÁNÍ

Strava 5x denně a neomezený pitný režim jsou samozřejmostí každého správného tábora a kuchyně i uskladnění zásob potravin musí odpovídat hygienickým předpisům. 

Nejen, že máme vše v pořádku, o čemž svědčí výsledky kontrol z Krajské hygienické stanice, ale nad rámec nabízíme pro potřeby nočních hlídek ještě i tzv. druhou večeři. Konzumace stravy probíhá v klimatizované jídelně. Pití je k dispozici po celý den i v noci. Během odpoledního klidu je dětem k dispozici i bufet s drobným občerstvením.

ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ KVALIFIKOVANÝM ZDRAVOTNÍKEM

Na každém táboře by měl být po celou dobu přítomen zdravotník, který se účastní táborového programu a je vždy připraven pomoci.

Naši zdravotníci prošli příslušným školením a mají tedy oprávnění k výkonu funkce zdravotníka na dětských zotavovacích akcích. Zdravotník vede zdravotní deník, do kterého zapisuje informace o veškerých zdravotních komplikacích a je připraven kontaktovat nejbližšího lékaře, který může pomoci při závažnějších komplikacích. Počítejte s tím, že se naši zdravotníci budou zákonných zástupců před odjezdem ptát na léky, které dítě pravidelně užívá a také po skončení tábora poskytnou kompletní informace o zdravotních komplikacích dítěte, pokud k nějakým došlo. O všech závažných událostech jsou rodiče informováni telefonicky ještě během tábora. Povinností zákonných zástupců je před nástupem na tábor zajistit lékařskou prohlídku dítěte a předat zdravotníkovi prohlášení o bezinfekčnosti dítěte.